icon-hot-product

Gạch 8 lỗ trồng cỏ

Kích thước: 26x39x8 cm

TP-B8

Tên: Nhân Bát Giác
Kích thước: 80 x 80 x 60 (mm)
Định mức: 156 viên/m2

TP-B6

Tên: Gạch Bát Giác
Kích thước: 200 x 200 x 60 (mm)
Định mức: 25 viên/m2

TP-B5

Tên: Gạch Bát Giác
Kích thước: 200 x 200 x 60 (mm)

TP-B4

Tên: Gạch Block hình chữ nhật
Kích thước: 200x100x60 (mm)

TP-B3

Tên: Gạch chữ Y
Kích thước: 200 x 200 x 60 (mm)

TP-B2

Tên: Gạch chữ I
Kích thước: 164 x 200 x 60 (mm)

TP-B1

Tên gọi: Gạch con sâu
Kích Thước: 224 x 112 x 60 (mm)

icon-hot-product

TP-121-G01D_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ

TP-141-G07G_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Ghi

TP-1001-G06G_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Ghi

TP-2046-G18D ghép 8 viên

Gạch Terrazzo Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

TP-121-G01D ghép 8viên

Gạch Terrazzo Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu:Đỏ

TP-124-G03D- Ghép 4 viên

Gạch Terrazzo Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

TP-V1_Gạch Terrazzo Nội Thất

Mã gạch: G1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Vàng

TP-D1_Gạch Terrazzo Nội thất

Mã gạch: D1 Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

TP-30-G19D_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Đỏ

TP-124-G03G_Gạch Terrazzo

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm Màu: Ghi

icon-hot-product

TP-2046 DV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ Vàng

TP-1001 DG

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ Ghi

TP-165 GV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Ghi Vàng

TP-160 DV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ vàng

TP-141 DV

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Đỏ vàng

TP-124 VG

Kích Thước: 30x30 cm/ 40x40 cm
Màu: Vàng ghi