icon-hot-product
Gạch 8 lỗ trồng cỏ

Gạch 8 lỗ trồng cỏ

Kích thước: 26x39x8 cm

TP-B8

TP-B8

Tên: Nhân Bát Giác
Kích thước: 80 x 80 x 60 (mm)
Định mức: 156 viên/m2

TP-B6

TP-B6

Tên: Gạch Bát Giác
Kích thước: 200 x 200 x 60 (mm)
Định mức: 25 viên/m2

TP-B5

TP-B5

Tên: Gạch Bát Giác
Kích thước: 200 x 200 x 60 (mm)

TP-B4

TP-B4

Tên: Gạch Block hình chữ nhật
Kích thước: 200x100x60 (mm)

TP-B3

TP-B3

Tên: Gạch chữ Y
Kích thước: 200 x 200 x 60 (mm)

TP-B2

TP-B2

Tên: Gạch chữ I
Kích thước: 164 x 200 x 60 (mm)

TP-B1

TP-B1

Tên gọi: Gạch con sâu
Kích Thước: 224 x 112 x 60 (mm)